• ข้อมูลชุดดิน 184 recent views

  ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
  กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 15 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 187 recent views

  พื้นที่แล้งซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 15 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 283 recent views

  ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
  กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 321 recent views

  ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นข้อมูลการจัดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 13 ชนิด (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ทุเรียน...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน 186 recent views

  พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลสำมะโนที่ดิน 150 recent views

  ดำเนินการสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ทำการเกษตร ซึ่งการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน...
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 231 recent views

  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย เนื้อดินความลึกของดิน ธรณีวิทยา สถิติการเกิดดินถล่ม...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลป่าไม้ถาวร 222 recent views

  ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้แล้ว ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง...
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 106 recent views

  ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลการใช้ที่ดิน 252 recent views

  ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use) ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 10 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 160 recent views

  พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 10 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกอ้อย 22 recent views

  เขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกอ้อย คือข้อมูลที่บ่งบอกว่า ที่ดินแต่ละแห่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยและมีความเหมาะสมในระดับใด...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 10 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกข้าว 12 recent views

  เขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกข้าว คือข้อมูลที่บ่งบอกว่า ที่ดินแต่ละแห่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวและมีความเหมาะสมในระดับใด...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 10 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).