• สำมะโนที่ดิน 5062 total views 123 recent views

    เป็นการจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ได้จากการรวบรวมและจัดทำแผนที่การถือครองที่ดินทางการเกษตร หลักฐาน และ คำถามที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ทำกิน เช่น...
    กรมพัฒนาที่ดิน 2 กรกฎาคม 2567
  • ป่าไม้ถาวร 7999 total views 296 recent views

    ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
    กรมพัฒนาที่ดิน 28 มิถุนายน 2567