ข้อมูลการใช้ที่ดิน

ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use) ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
* อีเมลสำหรับติดต่อ lpd_3@ldd.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมร่วมกับการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:25,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 325216.6826
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1213667.7627
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2263224.7389
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 620826.9743
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) มี โดยใช้มาตรฐาน FGDS และมาตรฐานของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รูปแบบการประเมิน 1) การนําชั้นขอมูลวงรอบ (boundary) ประเภทการใชที่ดิน ในพื้นที่ใกลเคียงมาตอกัน เชน จังหวัดติดกัน 2) ใหเจาหนาที่สลับกันตรวจสอบ โดยวิธีการสุมตรวจโดยใชกระบวนการสารสนเทศภูมิศาสตร เกณฑ์การประเมิน 1) หากพบวาพื้นที่ตอกันและมีคําอธิบายเหมือนกัน แสดงวาถูกตอง หรือในกรณีที่คําอธิบายแตกตางกัน ใหตรวจสอบกับฐานขอมูลและวงรอบ 2) หากพบวาขอมูลในตารางมีความสอดคลองกันทั้ง 3 ระดับและไมมีการใสสัญลักษณหรือคําอธิบายผิด ถือวาถูกตอง 3) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเชิงตําแหนง โดยการสุมตัวอยางเพื่อทําการตรวจสอบขอมูลแผนที่และสภาพการใชที่ดินจริง จากขอมูลการใชที่ดินระดับ 2 หากความถูกตองต่ำกว่าร้อยละ 80 ถือวาไมผ่านมาตรฐาน หมายเหตุ ข้อมูลแต่ละจังหวัดมีการรอบการอัพเดทไม่เท่ากัน ต้องได้รับการตรวจสอบตามหลักวิชาการก่อนเผยแพร่
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 7 กุมภาพันธ์ 2565
สร้างโดย Gravatar admin
สร้างในระบบเมื่อ 24 ธันวาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2567