ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ(Potential) 13 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ (อราบิก้า โรบัสต้า) ลำไย เงาะ มังคุด และทุเรียน เป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่า ที่ดินแต่ละแห่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกินในระดับความเหมาะสมใด โดยแบ่งระดับความเหมาะสมออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
* อีเมลสำหรับติดต่อ lpd_5@ldd.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา การสำรวจและวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://tswc.ldd.go.th/DownloadGIS/Potential/Pote_rice.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:25,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 325216.6826
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1213667.7627
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2263224.7389
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 620826.9743
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 9 กุมภาพันธ์ 2565
สร้างโดย Gravatar admin
สร้างในระบบเมื่อ 24 ธันวาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 กรกฎาคม 2567