พบ 2 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 262 recent views

    ข้อมูลเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นข้อมูลการจัดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 13 ชนิด (ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ทุเรียน...
    กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 18 พฤษภาคม 2565
  • ข้อมูลการใช้ที่ดิน 330 recent views

    ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use) ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน รายละเอียดข้อมูล (Attribute...
    กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 3 มีนาคม 2565