ข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning)

ข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) เป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิน กับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด ตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพืช ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ เขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพื้นที่โครงการชลประทาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสม สำหรับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน และลำไย" จำแนกตามรายภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล ทั้งหมด 13 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ (อราบิก้า โรบัสต้า) ลำไย เงาะ มังคุด และทุเรียน แบ่งระดับความเหมาะสมออกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
* อีเมลสำหรับติดต่อ lpd_5@ldd.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา การสำรวจและวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://tswc.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_Zoning.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:25,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 325216.6826
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1213667.7627
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2263224.7389
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 620826.9743
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 9 กุมภาพันธ์ 2565
สร้างโดย Gravatar admin
สร้างในระบบเมื่อ 7 พฤษภาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2567