กลุ่มชุดดิน

เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน (Soil Group) ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อความเหมาะสม สำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และกิจกรรมอื่นๆ ในระดับกว้าง อธิบายลักษณะคุณสมบัติดิน ได้แก่ ชื่อกลุ่มชุดดิน ลักศณะเนื้อดินบนและดินล่าง ค่าความเป็นกรดด่างของดินบนและดินล่าง การระบายน้ำของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความลึกของดิน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
* อีเมลสำหรับติดต่อ oss_4@ldd.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ตามนโยบายหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายประจำปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา ดัดแปลงจากข้อมูลชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 ปี 2554
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • Shapefile
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 10 มกราคม 2554
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:25,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 325216.6826
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1213667.7627
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2263224.7389
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 620826.9743
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ร้อยละ 80 ความถูกต้องมาจากวิธีการคัดเลือกจำนวนจุดเจาะกับหน่วยพื้นที่ตามมาตราส่วน 1:25,000
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 10 มกราคม 2554
สร้างโดย Gravatar admin
สร้างในระบบเมื่อ 20 ธันวาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 กรกฎาคม 2567