• ข้อมูลการใช้ที่ดิน 252 recent views

    ข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนกสภาพการใช้ที่ดินปัจจุบัน (Present Land Use) ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
    กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 10 มีนาคม 2566