• ข้อมูลสำมะโนที่ดิน 150 recent views

    ดำเนินการสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ทำการเกษตร ซึ่งการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน...
    สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 14 มีนาคม 2566