• สำมะโนที่ดิน 5062 total views 123 recent views

    เป็นการจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่ได้จากการรวบรวมและจัดทำแผนที่การถือครองที่ดินทางการเกษตร หลักฐาน และ คำถามที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในพื้นที่ทำกิน เช่น...
    กรมพัฒนาที่ดิน 2 กรกฎาคม 2567