ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร

ข้อมูลบริการวัสดุการเกษตร เก็บข้อมูลประชาชน ที่ขอรับบริการวัสดุการเกษตร จากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเจ้าหน้าที่อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาขอรับบริการ โดยใช้ เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader)

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
* อีเมลผู้ติดต่อ sm_chalee@hotmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา การเก็บข้อมูลผู้ขอรับบริการวัสดุการเกษตร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต สถานีพัฒนาที่ดิน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar admin
สร้างในระบบเมื่อ 5 มกราคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 มีนาคม 2566