การบริการวัสดุการเกษตร

ข้อมูลการให้บริการแจกจ่ายบริการวัสดุการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ พด., กล้าหญ้าแฝก, เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน, สารปรับปรุงดิน, ปุ๋ยหมัก, น้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากบัตรประจําตัวประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card Reader)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลสำหรับติดต่อ cit_3@ldd.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา การเก็บข้อมูลการให้บริการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาขอรับบริการ ณ จุดให้บริการโดยอ่านข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรจากบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card Reader)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
ระดับชั้นข้อมูล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar admin
  สร้างในระบบเมื่อ 5 มกราคม 2565
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 มิถุนายน 2567