• ข้อมูลบัตรดินดี 6255 total views 215 recent views

  ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ได้แก่ ประวัติเกษตรกร ประวัติการใช้ที่ดินและการจัดการดิน คำแนะนำการจัดการดิน ผลวิเคราะห์ดิน ฯลฯ...
  กรมพัฒนาที่ดิน 2 กรกฎาคม 2567
 • แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 4202 total views 276 recent views

  ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
  กรมพัฒนาที่ดิน 28 มิถุนายน 2567
 • แหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 2800 total views 186 recent views

  แสดงข้อมูลการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆ โดยเป็นการบันทึกข้อมูลตำแหน่งก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในจังหวัด สถานที่ ก่อสร้าง รายละเอียดของสัญญา
  กรมพัฒนาที่ดิน 28 มิถุนายน 2567
 • ป่าไม้ถาวร 7999 total views 296 recent views

  ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ถาวรและเนื้อที่ป่าไม้ถาวรรายจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลใน รูปแบบ CSV ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาและเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ถาวรในประเทศไทย
  กรมพัฒนาที่ดิน 28 มิถุนายน 2567
 • การบริการวัสดุการเกษตร 5846 total views 253 recent views

  ข้อมูลการให้บริการแจกจ่ายบริการวัสดุการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ พด., กล้าหญ้าแฝก, เมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาที่ดิน, สารปรับปรุงดิน, ปุ๋ยหมัก, น้ำหมักชีวภาพ...
  กรมพัฒนาที่ดิน 28 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).