• แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 4202 total views 276 recent views

    ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
    กรมพัฒนาที่ดิน 28 มิถุนายน 2567