• ข้อมูลวิเคราะห์ดิน 228 recent views

    ฐานข้อมูลนี้แสดงข้อมูลผู้ส่ง รายงานผลวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ของเกษตรกร รวบรวมโดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (กลุ่มวิเคราะห์ดิน)...
    สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 16 พฤษภาคม 2566