• ข้อมูลบัตรดินดี 189 recent views

    ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ได้แก่ ประวัติเกษตรกร ประวัติการใช้ที่ดินและการจัดการดิน คำแนะนำการจัดการดิน ผลวิเคราะห์ดิน ฯลฯ...
    สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 14 มีนาคม 2566