• ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 187 recent views

    พื้นที่แล้งซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
    กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 15 มีนาคม 2566