• พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 5687 total views 380 recent views

    พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
    กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 2 กรกฎาคม 2567