• พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 8797 total views 325 recent views

  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย เนื้อดินความลึกของดิน ธรณีวิทยา สถิติการเกิดดินถล่ม ปริมาณน้ำฝน สภาพการใช้ที่ดิน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 2 กรกฎาคม 2567
 • การชะล้างพังทลายของดิน 6698 total views 249 recent views

  เป็นข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมการการสูญเสียดิน A=RKLSCP ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ข้อมูลดิน ธรณีวิทยา ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
  กรมพัฒนาที่ดิน 2 กรกฎาคม 2567
 • พื้นที่แล้งซ้ำซาก 6773 total views 286 recent views

  เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรวมรายปีในคาบ 10 ปี พื้นที่ชลประทาน...
  กรมพัฒนาที่ดิน 2 กรกฎาคม 2567
 • พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 5687 total views 380 recent views

  พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 2 กรกฎาคม 2567