• ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก 187 recent views

  พื้นที่แล้งซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในคาดเวลา 30 ปี...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 15 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน 186 recent views

  พื้นที่เกษตรเสี่ยงดินโคลนถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสมาการการสูญเสียดิน A = RKLSCPข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย -ข้อมูลดิน...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 231 recent views

  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย เนื้อดินความลึกของดิน ธรณีวิทยา สถิติการเกิดดินถล่ม...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 159 recent views

  พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ปริมาณน้ำฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี พื้นที่น้ำท่วมในอดีตย้อนหลัง...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 10 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).