• ข้อมูลวิเคราะห์ดิน 228 recent views

  ฐานข้อมูลนี้แสดงข้อมูลผู้ส่ง รายงานผลวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ของเกษตรกร รวบรวมโดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (กลุ่มวิเคราะห์ดิน)...
  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 16 พฤษภาคม 2566
 • ข้อมูลชุดดิน 184 recent views

  ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
  กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 15 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 279 recent views

  ข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ จำแนก และทำแผนที่ดินในขนาดมาตราส่วน 1:25,000 โดยมีหน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิน ทั้งหมด 62 กลุ่มชุดดิน เป็นฐานข้อมูลดินในระดับกว้าง...
  กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 84 recent views

  ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น...
  สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลหมอดินอาสา 157 recent views

  เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมข้อมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายของกรมฯ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯต่อไป
  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลสำมะโนที่ดิน 150 recent views

  ดำเนินการสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ทำการเกษตร ซึ่งการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน...
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 231 recent views

  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย เนื้อดินความลึกของดิน ธรณีวิทยา สถิติการเกิดดินถล่ม...
  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลบัตรดินดี 189 recent views

  ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ได้แก่ ประวัติเกษตรกร ประวัติการใช้ที่ดินและการจัดการดิน คำแนะนำการจัดการดิน ผลวิเคราะห์ดิน ฯลฯ...
  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลป่าไม้ถาวร 222 recent views

  ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้แล้ว ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง...
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 14 มีนาคม 2566
 • ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 106 recent views

  ข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เป็น ข้อมูลการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).