• ข้อมูลชุดดิน 8533 total views 355 recent views

    ข้อมูลชุดดิน เป็นการสำรวจ จำแนกดิน และจัดทำแผนที่ทรัพยากรดิน โดยมีหน่วยแผนที่อยู่ในระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil...
    กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 25 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).