• ข้อมูลสำมะโนที่ดิน 150 recent views

    ดำเนินการสำรวจสำมะโนที่ดินเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ทำการเกษตร ซึ่งการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของเกษตรกรที่ใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดิน...
    สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 14 มีนาคม 2566
  • ข้อมูลป่าไม้ถาวร 222 recent views

    ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้แล้ว ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง...
    สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 14 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).